Kielecka Fabryka Mebli

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Kieleckiej Fabryki Mebli

www.kieleckafabrykamebli.pl

Kielce dn. 01.01.2024r.

I Definicje użyte w Regulaminie

Sklep Internetowy lub Sklep – strona internetowa działająca na zasadzie sklepu (wymiana informacji, zdalny wybór oraz zakup Towarów lub Usług) dostępna pod adresem www.kieleckafabrykamebli.pl, za pośrednictwem której Klient może dokonać zakupu po przez złożenie Zamówienia.

Sprzedawca – PPHU Kielecka Fabryka Mebli z siedzibą w Warszawie: 03-826 Warszawa, ul. Chodakowska 12, REGON 012667769; NIP 826-134-69-54, adres e-mail: kontakt@k-f-m.pl.

Towary i Usługi – produkty i usługi oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę.

Usługi Dodatkowe – usługi prezentowane w Sklepie Internetowym, możliwe do nabycia odrębnie u partnerów Sprzedawcy.

Klient – osoba fizyczna (pełnoletnia), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

Konsument – Klient o którym mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta w Sklepie Internetowym, tworzony w procesie rejestracji Klienta, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane Klienta, a szczególnie dane  dotyczące złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji informacji.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, określające rodzaj i liczbę Towaru.

Umowa – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, zawierana na odległość, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

Rejestracja – założenie przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym.

Koszyk – narzędzie systemowe (funkcjonalność) służące klientom do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych produktów i ofert w jednym miejscu, w celu złożenia jednego Zamówienia. Koszyk powstaje automatycznie w procesie dodawania produktów lub usług po przez opcję „Dodaj do koszyka”.

Dni Robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Newsletter – elektroniczna i dobrowolna usługa dystrybucji poczty elektronicznej świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która daje korzystającym z niej osobom otrzymywanie od Sprzedawcy treści marketingowych zawierających informacje o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

Firmy Kurierskie – zewnętrzne firmy kurierskie świadczące usługę dowozu bez wniesienia.

II Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę tj. Kielecką Fabrykę Mebli.
 2. Celem prowadzenia Sklepu jest przedstawienie oferty produktowo-usługowej Sprzedawcy oraz umożliwienie Klientom zapoznania się z warunkami zakupu, cenami oraz dostępnością Towarów i Usług oferowanych przez Sprzedawcę.
 3. Niniejszy Regulamin informuje na temat zasad dokonywania sprzedaży Towarów i Usług przez Sprzedawcę przy pomocy środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu Internetowego. Regulamin stanowi informacje na temat zasad korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz udostępnianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dodatkowych funkcjonalności (usług świadczonych drogą elektroniczną, wymienionych w niniejszym Regulaminie).
 4. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Klient ma prawo uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem https://kieleckafabrykamebli.pl/regulamin-sklepu-internetowego

 

III. Informacje na temat produktów i usług

 1. Wszelkie szczegóły dotyczące oferowanych w sprzedaży przez Sklep Internetowy Towarów i Usług zamieszczone są na stronie internetowej kieleckafabrykamebli.pl. Podstawowe informacje zamieszczone są razem z informacjami dotyczącymi cech szczególnych, właściwości oraz cen Towarów i Usług.
 2. Zdjęcia i charakterystyki Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym ze względu na ograniczenia natury technicznej służą Klientowi wyłącznie wyrobieniu ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. Wygląd zewnętrzny Towaru na prezentowanych w Sklepie zdjęciach może odbiegać od faktycznego wyglądu Towaru, a różnice te mogą wynikać np. z ustawień monitora, warunków oświetlenia czy ograniczeń fotografii. Opis techniczny Towaru może zawierać skróty i uproszczenia związane z jego przekształceniem do wersji jasnej, czytelnej i właściwej celowi jego prezentacji w Sklepie Internetowym. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami.
 3. W ofercie sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępne są tylko Towary i usługi, które oznaczone są opcją „DO KOSZYKA”.
 4. Na stronie internetowej kieleckafabrykamebli.pl zamieszczone są również informacje odnośnie Towarów, które z różnych powodów nie są dostępne w kanale sprzedaży internetowej. Istnieje możliwość dokonania zakupu ww Towarów w salonie stacjonarnym Kieleckiej Fabryki Mebli znajdującym się w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 232. Towary nie przeznaczone do sprzedaży w Sklepie Internetowym, a możliwe do nabycia w sklepie stacjonarnym oznaczone są specjalnym opisem "DOSTĘPNY W SALONIE STACJONARNYM". Towary, które nie są dostępne w chwili obecnej, ale które znajdują się w ofercie Sprzedawcy oznaczone są jako "TOWAR NIEDOSTĘPNY". Klient może zostać poinformowany o ich zmianie statusu na dostępny po przez wybór opcji "POWIADOM GDY PRODUKT BĘDZIE DOSTĘPNY", o ile dana opcja jest aktywna.
 5. Ceny Towarów i Usług znajdują się zarówno obok zdjęcia na stronie głównej jak i w pełnej specyfikacji Towarów i Usług. W przypadku dokonywania zmian indywidualnych cena wyliczana jest dla każdego przypadku zmiany i nie jest ceną regularną.
 6. Wszystkie ceny Towarów i Usług widniejące na stronie internetowej Sklepu umieszczone są w złotych polskich oraz zawierają krajowy podatek VAT.
 7. Wysyłka oferowana jest wyłącznie na terenie Polski.
 8. Koszty przesyłki na terenie Polski podane są odrębnie dla każdego Zamówienia w Koszyku. Suma kosztów wysyłki obliczana jest na podstawie zawartości całego koszyka. Więcej informacji na temat kosztów wysyłki znajduje się pod linkiem https://kieleckafabrykamebli.pl/dostawa-w-sklepie-internetowym
 9. Sklep ma prawo dokonywać zmian w opisach i cenach wszystkich Towarów i Usług. Uprawnienie powyższe nie dotyczy i nie ma wpływu na ceny Towarów zamówionych przed datą wprowadzenia zmian.
 10. Sprzedawca ma obowiązek do sprzedaży Towaru bez wad. Jedynym odstępstwem są ewentualne wady jawne towaru, które są wyraźnie opisane. W wielu przypadkach wady te stanowią powód do obniżenia ceny.
 11. Informacje na temat gwarancji oraz usług posprzedażowych w przypadku ich świadczenia opisane są w kartach gwarancyjnych załączonych do mebli.

 

IV Zamówienia

 1. Stronami umowy sprzedaży Towarów zawartej przez Sklep Internetowy są Sprzedawca oraz Klient.
 2. Zamówienia Klientów są przyjmowane wyłącznie przez stronę Sklepu Internetowego (kieleckafabrykamebli.pl) po pozytywnym przejściu przez Klienta całej procedury składania zamówienia, w tym dokonania pełnej płatności na poczet zamówienia, wpłaty zaliczki lub otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej w w wyniku sporządzenia wniosku kredytowego, który zostanie zatwierdzony przez bank udzielający kredytu.
 3. Zamówienia można składać przez stronę internetową kieleckafabrykamebli.pl w okresie dostępności strony internetowej Sklepu.
 4. Umowa sprzedaży Towarów i Usług zawierana jest w języku polskim.
 5. Opublikowane w Sklepie Internetowym informacje o produktach nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży;
 6. Złożenie zamówienia i naciśnięcie przycisku "ZAMÓW I ZAPŁAĆ" nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży, a jedynie złożenie sprzedawcy oferty nabycia określonego produktu;
 7. Do  zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie, gdy sprzedawca prześle klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia, co jest równoznaczne z przyjęciem oferty nabycia produktu.
 8. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z opisem lub zdjęciem zamieszczonymi na stronie kieleckafabrykamebli.pl Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia oraz obowiązek odbioru we własnym zakresie towaru, który został już dostarczony do klienta. Odbiór odbywa się z adresu, który został wskazany jako adres dostawy. W związku z anulowaniem zamówienia klient nie ma prawa do roszczeń związanych ze zwrotem poniesionych kosztów związanych z ewentualnym montażem mebli - na wszystkich paczkach mebli do montażu oraz w instrukcji montażu znajduje się stosowna informacja w przypadku braku możliwości zmontowania mebla ze względu na niezgodności ilościowe lub jakościowe. Dalszy montaż jest możliwy wyłącznie na ryzyko klienta, a ewentualne skutki nie podlegają gwarancji.

V Procedura składania zamówienia Towaru

  1. Klient dokonuje wyboru Towaru i jego ilości klikając na przycisk „DO KOSZYKA” po czym otrzymuje informacje z potwierdzeniem dokonanego wyboru oraz pytaniem czy kontynuować zakupy czy przejść do finalizacji aktualnego koszyka.  W oknie „KOSZYK” pokazana jest aktualna ilość wybranych Towarów znajdujących się w koszyku, ich cena jednostkowa, wartość oraz suma całego zamówienia. 
  2. Klient ma możliwość zmiany zawartości koszyka po przez dodawanie lub usuwanie kolejnych Towarów jak i zmianę ilości wybranych już Towarów. Informacja na temat aktualnej wartości koszyka przeliczana jest po każdej zmianie i wyświetlana jest w zawartości koszyka.
  3. Klient może sprawdzić zawartość swojego Koszyka, klikając na przycisk „Koszyk”, gdzie po zatwierdzeniu swojego wyboru przez kliknięcie przycisku „ZAMÓWIENIE” przechodzi do dalszej części procedury określając metodę płatności, rodzaj dostawy, a także uzyskuje końcową informację o kosztach dostawy Towaru i zamówionych Usługach.
  4. Na tym etapie Klient ma możliwość ponownej weryfikacji zawartości swojego koszyka. W przypadku zgodności zawartości koszyka po wybraniu opcji „ZAMÓW I PŁAĆ” Klient dokonuje zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. W przypadku niezgodności zawartości koszyka w celu wprowadzenia zmian należy wybrać przycisk „POWRÓT”.
  5. Po dodaniu do Koszyka wszystkich zamawianych Towarów i ostatecznym zatwierdzeniu jego zawartości dalsza procedura uzależniona jest od faktu czy klient posiada zdefiniowane konto na Sklepie internetowym.
  6. Na etapie wyboru metody płatności i rodzaju dostawy Klient ma możliwość wyrażenia chęci otrzymania Faktury VAT z danymi działalności gospodarczej.
  7. Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, Klient składa Zamówienie, klikając na przycisk „ZAMÓW I PŁAĆ”.

  8 Po wciśnięciu „ZAMÓW I PŁAĆ” Klient otrzymuje automatyczny e-mail z informacją potwierdzającą, że Sprzedawca otrzymał zapytanie o produkt.

  1. Status i szczegóły zamówienia Klient (o ile nie dokonywał zakupów bez rejestracji) może sprawdzić w dowolnym momencie po wcześniejszym zalogowaniu się na swoje Konto. Wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia zostaną dodatkowo przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail.

VI Sposób, termin i koszty dostawy

 1. Sklep dostarcza nabyte Towary wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sklep oferuje możliwość osobistego odbioru zakupionego Towaru.
 3. Dostawa Towaru realizowana jest na adres wskazany w Zamówieniu Klienta za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyboru firmy realizującej dostawę.
 4. Na okres dostawy Towaru i wykonania Usługi składają się czas realizacji zamówienia (kompletowanie Towaru, dokonanie płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie Towaru) oraz czas dostawy przesyłki przez Firmę Kurierską lub firmę transportową. Okres ten jest zróżnicowany dla każdego asortymentu i podany jest przy każdym jednym produkcie w postaci konkretnego przedziału dat liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia (dla zamówień płatnych przy odbiorze albo za pośrednictwem przelewu online lub karty płatniczej, pod warunkiem wykonania płatności zgodnie z regulaminem serwisu Przelewy24) lub od dnia zapłaty (dla zamówień płatnych przelewem zwykłym, z zastrzeżeniem iż decyduje data otrzymania płatności przez Sprzedawcę, z Banku Klienta).
 5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zamówiony przez Klienta Towar został dostarczony od 2 do 4 dni roboczych od dnia zrealizowania zamówienia.
 6. Jeżeli Sklep nie może dostarczyć Towaru z tego powodu, iż okaże się, że Towar nie jest dostępny, jak najszybciej, jednak nie dłużej niżeli w terminie 30 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną. W przypadku, gdy niektóre Towary objęte zamówieniem nie są dostępne, Sprzedawca zawiesi realizację zamówienia i skontaktuje się z Klientem, aby Klient podjął decyzję o sposobie realizacji zamówienia. Wówczas Klient ma możliwość dalszej realizacji zamówienia w zakresie dostępnych Towarów, zmianę zamówienia w zakresie niedostępnych Towarów z zamówienia, albo rezygnacji z całości zamówienia.
 7. W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem firm kurierskich o dacie doręczenie decyduje kurier. W przypadku braku możliwości dostawy w uzgodnionym z Klientem terminie, towar zostaje zwrócony do Sprzedawcy.
 8. Sklep sugeruje Klientom, aby rozpakowali Towar w obecności kuriera i sprawdzili, czy nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia Towaru w transporcie kurier spisze odpowiedni protokół i wtedy zabierze przesyłkę, co znacznie ułatwi ewentualny proces reklamacyjny.
 9. Na koszt dostawy wpływ mają wielkość i waga Towaru oraz wybrany przez Klienta sposób zapłaty za Towar.
 10. Do kosztów dostawy każdej przesyłki doliczana jest odpowiednia kwota wynikająca z informacji przedstawionej na stronie "Formy płatności” w zakładce „Płatność za pobraniem”.
 11. W każdym przypadku wydanie Towaru nastąpi dopiero po opłaceniu całości ceny zamówienia. Do czasu zapłaty całości ceny zamówienia towar pozostaje własnością Sprzedawcy.
 12. W przypadku finansowania zakupu kredytem konsumenckim Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania towaru do dnia upływu terminu odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki.
 13. W każdym przypadku wydanie towaru nastąpi nie wcześniej niż zapłata całości ceny zamówienia. Do czasu zapłaty całości ceny zamówienia towar pozostaje własnością Sprzedawcy. W przypadku finansowania zakupu kredytem konsumenckim Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania towaru do dnia upływu terminu odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki.
 14. Sklep internetowy oferuje również towary o wydłużonym czasie dostępności, dla których nie stosuje się terminów określonych w pkt. 4 i 5. Towary te posiadają właściwe oznaczenie na karcie produktu oraz w Koszyku. Na karcie produktu wskazany będzie czas wysyłki produktu ze sklepu, natomiast w koszyku całkowity czas dostawy. Powyższe terminy liczone są od dnia dokonania zapłaty lub złożenia zamówienia (zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4). W przypadku zamówienia w ramach Koszyka choćby jednego towaru o wydłużonym czasie dostępności:
  a) dostawa całego zamówienia zostanie dokonana łącznie zgodnie z terminem dostawy, właściwym dla towaru (towarów) o najdłuższym czasie wysyłki;
  b) dla całego zamówienia zostaje wykluczona forma płatności „za pobraniem”;
  c) dla całego zamówienia możliwym jest podzielenie płatności na „zaliczkę” opłacaną w momencie jego składania oraz „dopłatę” opłacaną w terminie do 10 dni od otrzymania powiadomienia o dostępności towaru lub w terminie przewidzianym na dostawę towaru (zależnie od tego który termin przypada później).
  d) ewentualne zawiadomienie o niedostępności towaru i zwrot otrzymanej kwoty (o którym mowa w pkt. 6) nastąpi niezwłocznie jednak nie później niż 60 dni od złożenia zamówienia.
 15. W przypadku nabycia towarów o wydłużonym czasie dostępności i wyboru podziału płatności na „zaliczkę” i „dopłatę” - wysokość „zaliczki” zostanie ustalona na 50% łącznej wartości zamówionych towarów, a wysokość dopłaty na 50% łącznej wartości zamówionych towarów powiększonej o pozostałe koszty zamówienia. Nie jest możliwy inny podział wartości zamówienia pomiędzy „zaliczkę” i „dopłatę”.
 16. W przypadku nabycia towarów o wydłużonym czasie dostępności i wyboru podziału płatności na „zaliczkę” i „dopłatę”, powiadomienie o dostępności towaru z wezwaniem do uiszczenia „dopłaty” zostanie wysłane najpóźniej w dniu przewidzianym na dostawę.
 17. W przypadku nabycia towarów o wydłużonym czasie dostępności i wyboru podziału płatności na „zaliczkę” i „dopłatę” czas dostawy wynosi 8 dni roboczych, liczonych od dnia dokonania „dopłaty” po otrzymaniu wezwania, o której mowa w pkt. 17.
 18. W przypadku nabycia towarów o wydłużonym czasie dostępności i wyboru podziału płatności na „zaliczkę” i „dopłatę” klienta mogą objąć wyłącznie oferty i promocje z momentu składania zamówienia (chyba, że w regulaminie właściwej promocji postanowiono inaczej). 
 19. W przypadku rozwiązania umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Klienta, będzie on zobowiązany do zapłaty Kieleckiej Fabryce Mebli odszkodowania umownego (rekompensującego szkodę Kieleckiej Fabryki Mebli związaną z dążeniem do zrealizowania zamówienia) równego zaliczce, jednakże nie większego niż 10% łącznej wartości zamówienia, gdy zamówione są wyłącznie towary standardowe lub nie większego niż 30% łącznej wartości zamówienia, gdy zamówieniem objęte są również towary niestandardowe
 20. W przypadku rozwiązania umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Kieleckiej Fabryki Mebli, będzie ona zobowiązana do zapłaty Klientowi odszkodowania umownego (rekompensującego szkodę Klienta) równego zaliczce, jednakże nie większego niż 10% łącznej wartości zamówienia, gdy zamówione są wyłącznie towary standardowe lub nie większego niż 30% łącznej wartości zamówienia, gdy zamówieniem objęte są również towary niestandardowe
 21. W przypadku nieterminowego odbioru towaru z magazynu przez Klienta lub w przypadku nie umówienia terminu dostawy lub braku odbioru przez Klienta, który zamówił usługę transportową w Kieleckiej Fabryce Mebli (z jego winy), Kielecka Fabryka Mebli uprawniona jest do żądania od Klienta kary umownej w wysokości 0,1% towaru za każdy dzień opóźnienia

VII. Sposoby, formy płatności oraz zwroty należności

 1. Klient może opłacić zamówione Towary i Usługi jednym z następujących rodzajów płatności:
 2. a) Przelew tradycyjny - przelew bankowy lub pocztowy kierowany na konto bankowe Sprzedawcy indywidualnie przesłane Klientowi w procesie składania zamówienia. Numer konta Kieleckiej Fabryki Mebli do wpłat :

  91 2030 0045 1110 0000 0145 4340 - Bank BGŻ BNP Paribas

  .
 3. b) Płatność za pobraniem - zapłata w formie gotówki lub karty płatniczej kurierowi podczas dostawy. Kurier na życzenie klienta wydaje kopie potwierdzenia płatności z terminala płatniczego.
 4. W zależności od wybranej przez Klienta formie płatności:
 5. a) W przypadku płatności przelewem tradycyjnym pełnej kwoty należności za Towar i Usługi transakcja traktowana jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany dopiero po otrzymaniu płatności.
 6. b) W przypadku płatności przy odbiorze („POBRANIE”), należność za Towar pobierana jest przez kuriera podczas dostawy Towaru w formie gotówki lub płatności kartą płatniczą.
 7. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem wygasa:
 8. a) W przypadku płatności przelewem zwykłym zawarta umowa sprzedaży wygasa przy braku dokonania przez Klienta płatności w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.
 9. b) W przypadku, gdy Klient nie dokonał z własnej winy odbioru przesyłki z Towarem, zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem 7 dni od otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem przesyłki - chyba, że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy, dokona z góry zapłaty za ponowną dostawę oraz dostawa ta zostanie zrealizowana. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanego transportu lub zamówienia (w szczególności kosztów niezrealizowanej z jego winy przesyłki).
 10. W przypadku nabycia towarów z formą płatności na zasadzie podziału na „zaliczkę” i „dopłatę” powyżej określone zasady podlegają następującym modyfikacjom:
 11. a) Płatności „zaliczki” i „dopłaty” można dokonać jedynie poprzez przelew tradycyjny,
 12. b) Umowa sprzedaży wygasa w przypadku braku wpłaty „zaliczki” w terminie 7 dni roboczych.
 13. c) Umowa sprzedaży wygasa w przypadku braku wpłaty „dopłaty” w terminie do 14 dni od otrzymania powiadomienia o dostępności towaru.
 14. d) Towar zostanie wysłany najwcześniej po dokonaniu płatności „dopłaty” (nieopłaconej wcześniej części zamówienia). W przypadku nabycia towarów o wydłużonym czasie dostępności, i wyrażenia woli podziału płatności na „zaliczkę” i „dopłatę”, klient zobowiązany jest do uiszczenia „dopłaty” w terminie 14 dni od otrzymania prośby o dopłatę do zamówienia.
 15. Informacje o sposobie i formie dokonania "dopłaty" w formie elektronicznej zostaną przekazane klientowi w e-mailu informującym o skompletowaniu zamówienia i wskazującym na konieczność uiszczenia „dopłaty”, a także mogą zostać ponownie wysłane Klientowi po późniejszym kontakcie ze sprzedawcą.

 

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klientów będących Konsumentami

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z wyłączaniem przypadków o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta).
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Przykładowy wzór odstąpienia od umowy wysyłany jest na maila klienta przy zakupie towaru.
 5. Konsument może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres kontakt@k-f-m.pl. Po otrzymaniu wiadomości Klient otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności za zakupiony towar. Zwrotowi nie podlegają koszty wykonanych już usług, czyli koszty dostarczenia towaru do klienta. Zwrot środków na wskazane przez klienta konto zostanie wykonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem (w szczególności przysługującego Sprzedawcy ustawowego uprawnienia do wstrzymania się ze zwrotem płatności). Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem opłat.
 8. Towar należy odesłać lub przekazać na adres Kielecka Fabryka Mebli, ul. Zagnańska 232, 25-563 Kielce, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 9. Termin jest zachowany, w przypadku kiedy Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Koszty zwrotu Towarów, których nie da się odesłać w zwykłym trybie pocztą lub kurierem, podane są na stronie „Reklamacje i zwroty”. Do oświadczenia o odstąpieniu lub do Towaru proszę dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Fakturę VAT, Sprzedawca oferuje w Sklepie Internetowym Towary, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 10. W przypadku zamiaru zwrotu towarów wielkogabarytowych prosimy o wcześniejszy kontakt.

IX. Reklamacja Towaru przez Klientów będących Konsumentami

 1. Konsumentom przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących Konsumentów. Sprzedawca odpowiada za wady towaru stwierdzone w ciągu 2 lat od dostarczenia Towaru.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą odesłania uzupełnionego formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie "REKLAMACJE I ZWROTY" oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.
 4. Niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.

X. Reklamacja Towaru przez Klientów nie będących Konsumentami

 1. Klientom nie będącym Konsumentami, przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z wyłączeniem postanowień szczególnych dotyczących Konsumentów. Do zgłoszenia reklamacji w trybie rękojmi stosuje się odpowiednio punkt VIII ust. 2 i punkt VIII ust. 3 powyżej.
 2. Niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu, oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.

XI. Zgłaszanie reklamacji

 1. Reklamacje można złożyć w każdej formie dopuszczalnej przez prawo. Preferowaną formą zgłaszania reklamacji jest formularz dostępny na stronie Sklepu. Formularz znajduje się w zakładce "REKLAMACJE I ZWROTY" lub poprzez adres mailowy: reklamacje@k-f-m.pl
 2. Wysłanie formularza reklamacyjnego zostanie potwierdzone przez pracownika działu reklamacji drogą meilową. 
 3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od przesłania formularza. O przebiegu i wyniku postępowania reklamacyjnego Sprzedawca informuje za pośrednictwem e-maila (wysyłanego na adres e-mail Klienta podanego w reklamacji).

XII. Promocje

 1. Sklep może organizować promocje obejmujące cenę jednego lub większej ilości Towarów lub inne warunki zakupu.
 2. Promocje nie łączą się ze sobą (chyba że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej). Promocje nie obejmują transakcji dokonanych (umów zawartych) przed dniem wskazanym jako początkowy dzień okresu promocyjnego (chyba że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).

 

XIII. Rejestracja w serwisie

 1. Rejestracja odbywa się poprzez jednokrotne wypełnienie formularza „ZAREJESTRUJ SIĘ”, dostępnego w zakładce "STREFA KLIENTA".
 2. Rejestracja wymaga podania następujących informacji:

      * Imienia

      * Nazwiska

      * Adresu e-mail

      * Hasła

      * Telefonu

      * Kodu pocztowego

     * Potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego treści.

 1. Po kliknięciu w przycisk „ZAREJESTRUJ SIĘ”, na podanego maila Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą założenie konta z dalszą instrukcją potwierdzenia rejestracji.
 2. Aby uaktywnić założone konto należy wykonać polecenia z wiadomości e-mail. Do tego czasu konto pozostanie nieaktywne.
 3. Klient w każdym momencie może zażądać od Sprzedawcy usunięcia konta.
 4. Rejestracja jest możliwa wyłącznie dla osób posiadających adres zamieszkania (siedziby) na terenie Polski.
 5. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła.
 6. Rejestracja umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności:
 7. a) dokonywanie zakupów
 8. b) śledzenie statusu złożonych zamówień
 9. c) przeglądanie archiwalnych zamówień
 10. d) modyfikowanie danych rejestracyjnych
 11. e) przypomnienie hasła
 12. f) śledzenie oferty sklepu internetowego
 13. g) korzystanie z funkcjonalności „Towary obserwowane”.
 14. Bez konieczności zakładania konta użytkownika, Klient ma możliwość podania adresu e-mail w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego (Newsletter).
 15. Sprzedawca może usunąć konto Klienta który:
 16. a) narusza niniejszy Regulamin,
 17. b) podał przy rejestracji nieprawdziwe dane,
 18. c) podał przy składaniu zamówienia nieprawdziwe dane,
 19. d) podał nieprawdziwe dane przy dokonywaniu płatności za zamówienia za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 20. Za podanie nieprawdziwych danych w zakresie adresu zamieszkania (siedziby) lub adresu do dostawy uznaje się:
 21. a) jednokrotnie nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją "adresat nieznany", "adresat wyprowadził się” lub inną równoważną,
 22. b) dwukrotne nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją inną niż określona w punkcie powyżej,
 23. c) w przypadku usunięcia konta, wszelkie złożone zamówienia ulegają natychmiastowemu rozwiązaniu, co nie wyłącza prawa Sprzedawcy do dochodzenia od Klienta odszkodowania.

 

XIV. Reklamacje dotyczące płatności

 1. W przypadku dokonania zapłaty za Towar przelewem tradycyjnym oraz braku zmiany statusu zamówienia przez dłużej niż trzy dni robocze, Klient powinien zgłosić reklamację dotyczącą płatności.
 2. W celu prawidłowego i sprawnego rozpatrzenia reklamacji dotyczących płatności, sugerujemy wypełnienie formularza reklamacji płatności dostępnego na stronie "REKLAMACJE I ZWROTY” i wysłania go na adres kontakt@kieleckafabrykamebli.pl.
 3. Reklamację dotyczącą płatności można również zgłosić w każdy inny dopuszczony prawnie sposób.

XV. Reklamacje dotyczące działania Sklepu

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać w rozsądnym terminie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu sklepu internetowego do Sprzedawcy.
 3. Klient może zgłaszać reklamacje w zakresie, o którym mowa powyżej na adres e-mail kontakt@k-f-m.pl oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko (firmę), adres do korespondencji, opis i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego.

 

XVI. Newsletter

 1. Każdy zainteresowany ma możliwość subskrypcji Newslettera (biuletynu informacyjnego) Sklepu Internetowego.
 2. Zainteresowany będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na dostarczanie mu przez Sprzedawcę korespondencji drogą elektroniczną.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera (klikając w odpowiedni link zamieszczony w przesłanej korespondencji lub kontaktując się ze Sprzedawcą).

 

XVII. Polityka prywatności

 1. Sklep wykorzystuje technologię „Cookies”, jednak wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystanie przez Klienta ze Sklepu takich jak:
 2. a) utrzymania sesji internetowej Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać hasła,
 3. b) dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów,
 4. c) tworzenia statystyk oglądalności serwisu Sklepu.
 5. Jeżeli Klient nie zgadza się na powyższe, należy wyłączyć obsługę „Cookies” w opcjach wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
 6. Połączenie ze sklepem powoduje utrwalenie informacji wynikających z ogólnych zasad realizacji połączeń w Internecie takich jak adres IP oraz innych informacji zawartych w internetowych logach systemowych, które wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych.
 7. Adresy IP mogą też być wykorzystywane przez administratora serwera w celach statystycznych – do zbierania i udostępniania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następują połączenia).
 8. Administratorem danych osobowych objętych formularzem zamówienia Klienta, podawanych w trakcie rejestracji Konta Klienta oraz przy zapisywaniu się do Newslettera jest Sprzedawca.
 9. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonania rejestracji Konta, złożenia Zamówienia, a także do otrzymania Newslettera.
 10. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu:
 11. a) założenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika sklepu internetowego,
 12. b) realizacji składanych zamówień i świadczenia usług dodatkowych związanych ze złożonymi zamówieniami,
 13. c) marketingowym, w tym w celu przesyłania informacji dotyczących nowych Towarów, usług oraz promocji oferowanych przez Sprzedawcę (Newsletter).
 14. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 15. a) zgoda samych Klientów - w przypadku działań marketingowych (Newsletter),
 16. b) realizacja umowy - w przypadku przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji, udokumentowania oraz rozliczenia umów Klienta zawartych za pośrednictwem Sklepu, w tym założenia Konta.
 17. W celu założenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika sklepu internetowego, jak również obsługi dokonanych przez Klienta zamówień, i obsługi komunikacji internetowej, dane osobowe Klienta będą przekazywane operatorom technicznym - tj. specjalistycznym firmom informatycznym.
 18. W celu wysłania potwierdzeń za pośrednictwem poczty elektronicznej dane przekazywane będą operatorom poczty elektronicznej - tj. specjalistycznym firmom informatycznym.
 19. W celu zrealizowania dostawy dane osobowe Klienta będą przekazywane Firmom Kurierskim. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej, jak również nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

Dane będą przetwarzane przez okres:

 1. a) 6 lat - w przypadku danych przetwarzanych w celach realizacji umowy,
 2. b) do czasu usunięcia konta - w przypadku danych przetwarzanych w celu rejestracji konta,
 3. c) do czasu cofnięcia zgody bądź wniesienia sprzeciwu - w przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych.

Klient posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.

W przypadku danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda Klienta, Klient może cofnąć udzieloną zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każda osoba może wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

XVIII. Zużyty sprzęt elektroniczny

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Klient nabywający sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić zużyty sprzęt tego samego rodzaju do Sklepu, w którym kupił nowy sprzęt. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym znajdują się na stronie www.kieleckafabrykamebli.pl/zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny.
 2. Klient, kupując w Kielecka Fabryka Mebli sprzęt elektroniczny lub elektryczny („sprzęt”), może nieodpłatnie:
 3. a) pozostawić zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstwa domowego w punkcie sprzedaży, o ile sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt, który kupił,
 4. b) jeśli dostarczyliśmy Klientowi nowy sprzęt przeznaczony do gospodarstw domowych, w miejscu jego dostawy, Klient może oddać zużyty sprzęt, o ile sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedany,
 5. c) pozostawić małogabarytowy zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstwa domowego w punkcie sprzedaży bez konieczności zakupu nowego sprzętu, jeśli żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm.

 

XIX. Funkcjonalności dodatkowe

 1. Sklep Internetowy pozwala użytkownikom na umieszczanie opinii o produktach.
 2. Za opinię uważa się wypowiedź użytkownika (fragment informacji) zamieszczony przez niego w Sklepie Internetowym.
 3. Opinie napisane przez użytkowników Sklepu Internetowego nie mogą naruszać prawa o dobrych obyczajach oraz powinny być napisane w języku polskim, z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii użytkowników, które to opinie są opiniami subiektywnymi.
 5. Sprzedawca ma prawo usunąć opinię użytkowników w całości lub części bez podania przyczyny. W celu zamieszczenia przez użytkownika opinii dot. produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, powinien on podać prawidłowe dane, tj.: nazwę użytkownika (imię, nazwisko, pseudonim), adres e-mail (niewidoczny dla czytelników), ocenę produktu, tytuł opinii oraz opis opinii.
 6. Nazwa użytkownika nie może naruszać niczyich dóbr osobistych, ranić uczuć, naruszać dobrych obyczajów.
 7. Jeżeli Sprzedawca uzna, że użyta przez autora opinii nazwa użytkownika lub opinia jest niestosowna, wówczas Sprzedawcy przysługuje prawo odmowy publikacji opinii. Przez publikację opinii jej autor udziela Sprzedawcy licencji na korzystanie z Opinii na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

XX. Usługa „Powiadom o dostępności”

 1. W przypadku niektórych „TOWARÓW NIEDOSTĘPNYCH”, Sklep świadczy klientom usługę polegającą na możliwości otrzymania powiadomienia na adres email w przypadku ich ponownej dostępności.
 2. Udostępnienie usługi „POWIADOM O DOSTEPNOŚCI” dla danego towaru przez Sprzedawcę nie stanowi gwarancji jego powrotu do oferty Sklepu.
 3. Aktywacja usługi polega na podaniu swojego adresu email na karcie towaru z dostępną usługą, potwierdzenia zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz kliknięciu przycisku „POWIADOM MNIE O DOSTĘPNOŚCI".
 4. Usługa jest aktywna do czasu przesłania pierwszego powiadomienia, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.
 5. Email z powiadomieniem o dostępności towaru zostanie wysłany na podany adres jednokrotnie, najpóźniej w terminie 1 dni od ponownej dostępności towaru. Email może nie zostać wysłany jeśli do czasu jego wysyłki towar ponownie będzie niedostępny.
 6. Aktywacja usługi nie stanowi rezerwacji towaru, prawa pierwszeństwa nabycia towaru, ani w żaden inny sposób nie gwarantuje możliwości jego nabycia w przyszłości na jakichkolwiek warunkach.
 7. Aktywacja usługi jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie adresu email oraz oczekiwanego towaru, wyłącznie dla celów realizacji niniejszej usługi.
 8. Aktywacja usługi jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymanie informacji handlowej drogą elektroniczną zawierającej informację o dostępności oczekiwanego towaru.
 9. Dezaktywacja usługi jest możliwa w każdym czasie przez kontakt ze Sklepem.

 

XXI. Postanowienia końcowe

 1. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

Sklep internetowy jak i wszystkie usługi świadczone na stronie internetowej www.kieleckafabrykamebli.pl, w zakresie osób fizycznych, kierowane są wyłącznie do osób pełnoletnich.

Sprzedawca nie jest stroną Kodeksu dobrych praktyk. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. O zasadach dostępu do tych procedur informacji udziela wybrany przez Klienta organ.

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. wskazujemy:

 1. a) łącze elektroniczne do internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 2. b) adres poczty elektronicznej – pierwszy punkt kontaktu: kontakt@k-f-m.pl

Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Sklepu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę liczonym od dnia udostępnienia nowej wersji Regulaminu, z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Sklepu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę liczonym od dnia udostępnienia nowej wersji Regulaminu, z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl