Regulaminy promocji sklepu stacjonarnego

Regulamin promocji

 

 „100zł za każdy wydany 1000zł na dalsze zakupy lub 40 rat 0%.”

 

Postanowienia ogólne dotyczące Promocji

 

 1. Organizatorem promocji „100zł za każdy wydany 1000zł na dalsze zakupy lub 40 rat 0%” jest P.P.H.U. KIELECKA FABRYKA MEBLI 03-826 Warszawa ul. Chodakowska 12.
 2. Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów detalicznych stacjonarnego salonu meblowego Kieleckiej Fabryki Mebli dokonujących zakupów lub składających zamówienia w dniach od 04.07.2019r. do 22.07.2019r.
  w okresie trwania Promocji na towary będące w ofercie stacjonarnego salonu meblowego Kieleckiej Fabryki Mebli (dalej „towar”), na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Wyłączone z udziału w Promocji są osoby współpracujące z Organizatorem, pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz przedstawiciele dostawców Towarów objętych Promocją.
 3. Promocja nie obejmuje Towarów zamówionych lub zakupionych poza okresem Promocji.
  Dla Towarów zamawianych, momentem ich zakupu jest data złożenia zamówienia, a zamówienia złożone przed rozpoczęciem tej Promocji, bez względu na datę zapłaty całości (reszty) ceny Towaru, nie są objęte Promocją.
 4. Organizator określa czas trwania Promocji do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do 22 lipca 2019r.

Zasady przyznawania Kuponów Rabatowych

 

 1. Klienci salonu Kieleckiej Fabryki Mebli, którzy w okresie trwania Promocji zakupią lub zamówią towar w Salonie Kieleckiej Fabryki Mebli za co najmniej 1000 zł uprawnieni będą do otrzymania na dalsze zakupy jednego Kuponu Rabatowego o nominale 100 zł za każdy wydany 1000zł.
 2. Przykłady:
 • jednorazowy zakup towaru za kwotę 920 zł – brak prawa do Kuponu Rabatowego,
 • jednorazowy zakup towaru za kwotę 1.780 zł – 1 Kupon Rabatowy,
 • jednorazowy zakup towaru za kwotę 3.000 zł – 3 Kupony Rabatowe,
 • jednorazowy zakup towaru za kwotę 5.200 zł – 5 Kuponów Rabatowych,
 • jednorazowy zakup towaru za kwotę 7.400 zł – 7 Kuponów Rabatowych,
 • jednorazowy zakup towaru za kwotę 9.400 zł – 9 Kuponów Rabatowych.
 1. Za „jednorazowy zakup towaru” uprawniający do otrzymania Kuponu Rabatowego należy rozumieć :
 1. zakup towaru (nie poprzedzony zamówieniem) dokonany w jednym dniu w Salonie Kieleckiej Fabryki Mebli i zapłatę jego ceny,
 2. złożenie zamówienia na towar w jednym dniu w Salonie Meblowym KFM i wpłatę zadatku,
 3. zakup towaru (nie poprzedzony zamówieniem) wraz z zapłatą ceny i złożenie zamówienia wraz z wpłatą zadatku w jednym dniu w Salonie Meblowym KFM.
 1. Do otrzymania kuponu rabatowego nie jest uprawniony Klient, który w okresie trwania Promocji dokonuje zapłaty reszty (całości) ceny za towar zamówiony przed okresem Promocji.
 2. Do otrzymania Kuponu Rabatowego upoważnia zakup dowolnych towarów będących w ofercie Salonu Meblowego Kieleckiej Fabryki Mebli.
 3. Kupony Rabatowe są wydawane uprawnionym Klientom, w Kasie w Salonie Meblowym KFM, w którym nastąpił zakup towaru po przedstawieniu dokumentów wykazujących spełnienie warunków otrzymania Kuponów Rabatowych ( w szczególności dowodów zapłaty całości ceny lub wpłaty zadatku).
 4. Kupony Rabatowe wydawane są Klientom wyłącznie w tym samym dniu, w którym dokonano zapłaty całości ceny towaru lub wpłacono zadatek, gdy towar jest na zamówienie.
 5. Kupon  Rabatowy wystawiony jest na okaziciela (co oznacza, że zrealizować Kupon Rabatowy może każda osoba, która posiada Kupon Rabatowy).
 6. Wyłączone z Promocji są osoby współpracujące z Organizatorem, pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz pracownicy i przedstawiciele dostawców objętych Promocją.
 7. Promocja nie łączy się z ratami 0%.

 

Zasady wykorzystania Kuponów Rabatowych

 

 1. Klient ma prawo wykorzystać nabyte bony na dowolny zakup lub zamówienie towarów

w  stacjonarnym Salonie Kieleckiej Fabryki Mebli jednorazowo za co najmniej wartość swoich bonów w terminie do 25 lipca 2019r. oraz z wyłączeniem towarów wyprzedażowych i towaru (kanapy) oznaczonego indeksem LUKB020100079 . Cała wykorzystywana kwota bonów musi być zrealizowana w obrębie jednego stoiska: punkt obsługi klienta albo butik.

 1. W przypadku wykorzystania bonów w wyznaczonym czasie trwania Promocji istnieje możliwość otrzymania kolejnych bonów na zasadach określonych w punkcie I, z zastrzeżeniem, że kwota wyznaczająca wartość bonu zostaje pomniejszona o wartość bonu, który klient realizuje.
 2. Przykłady:
 • jednorazowy zakup towaru za kwotę 1000 zł i wykorzystanie jednego kuponu na 100zł (1000zł-100zł=900zł) - brak prawa do kolejnego Kuponu Rabatowego,
 • jednorazowy zakup towaru za kwotę 2100 zł i realizacja kuponów na 200zł (2100zł-200zł=1900zł) – 1 Kupon Rabatowy.
 1. W przypadku wykorzystania bonów w wyznaczonym czasie trwania Promocji istnieje możliwość otrzymania kolejnych bonów na zasadach określonych w punkcie I, z zastrzeżeniem, że kwota wyznaczająca wartość bonu zostaje pomniejszona o wartość bonu, który klient realizuje.
 2. Klient nie ma prawa na wykorzystanie bonu jeśli do transakcji zakupu lub zamówienia udzielony został inny rabat lub towar jest wyprzedażowy oraz towaru (kanapy) oznaczonego indeksem LUKB020100079.
 3. Bon nie może zostać wykorzystany jako zadatek. Minimalna wartość zadatku (czyli 30%) musi być opłacona gotówką, kartą lub w formie ratalnej.
 4. Bon nie może być wykorzystany na poczet 100% wartości zamówienia lub sprzedaży. Minimalna wartość sprzedaży lub zamówienia wynosi 1 zł.
 5. Bon nie może zostać zrealizowany do transakcji, do której został wydany.

 

 

Zwrot towarów nabytych z udziałem kuponów rabatowych

 

 1. W przypadku skorzystania przez klienta z przysługującego mu na mocy odrębnych przepisów lub przyznanego mu przez kierownika salonu prawa zwrotu całości lub części towarów nabytych w okresie trwania Promocji, rozwiązania całości lub części umowy sprzedaży bądź odstąpienia od niej w całości lub części ( z których nabyciem został wydany Kupon Rabatowy ) Klient zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych Kuponów Rabatowych lub ich części ( do której prawa by nie otrzymał ). Nie dotyczy to sytuacji zwrotu połączonej z jego wymianą na towar o takiej samej lub wyższej wartości.

 

Przykład :

Klient w okresie promocji dokonał zakupu towarów na łączną kwotę 9.000 zł w związku z czym nabył prawo do 9 kuponów, które odebrał.

Korzystając ze swojego prawa, Klient – z przyczyn leżących po swojej stronie – odstąpił częściowo od umowy sprzedaży  w zakresie towarów nabytych za 2.000 zł.

Jako, że pozostaje w mocy umowy sprzedaży z zakresie 7.000 zł – Klient dla tej  kwoty (zgodnie z zasadami przyznawania Kuponów Rabatowych ) nabył prawo jedynie do 7 Kuponów rabatowych i zobowiązany jest do zwrotu dwóch Kuponów Rabatowych.

 

 1. W przypadku zaistnienia obowiązku zwrotu Kuponów Rabatowych, o których mowa w ust. 1 i nie dokonania zwrotu kuponów, Klient w dniu zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.1 , zobowiązany będzie do zapłaty sprzedawcy kwoty równej wartości nominalnej nie zwróconych Kuponów Rabatowych – jako kary umownej.

 

 

 

 

40 rat 0%

 

 1. Promocja „40 rat 0%" polega na możliwości rozłożenia na ilość 40 rat ceny Towarów znajdujących się w ofercie Organizatora, to jest uzyskania we współpracujących z Organizatorem instytucjach finansowych kredytu spłacanego w maksymalnie 40 (czterdziestu) równych miesięcznych ratach, bez zapłaty przez Klienta oprocentowania (RRSO=0%) oraz innych kosztów uzyskania kredytu (koszty te w ramach promocji pokrywa organizator).
 2. Z tej promocji mogą skorzystać osoby fizyczne (dalej "Uczestnicy"), które dokonują zakupów w salonie Kieleckiej Fabryki Mebli i spełnią warunki przyznania kredytu przez jedną z współpracujących z Organizatorem instytucji finansowych, tj:
 • Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, KRS nr 0000011571
 • Credit Agricole Bank Polska z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Orląt Lwowskich 1, KRS nr 0000039887
 • Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, KRS nr 0000305178
 1. Weryfikacja Uczestników dokonywana będzie przez instytucje finansowe według zasad danej instytucji finansowej i w oparciu o jej wymagania stawiane kredytobiorcom w zakresie zdolności do spłaty wnioskowanego kredytu. Instytucje finansowe zastrzegają, że w ramach standardowej procedury przyznania kredytu wysokość przyznanego kredytu nie może być niższa niż 100zł i nie wyższa niż 30000 zł., a kredyt nie może być rozłożony na mniej niż 3 raty, jednak nie więcej niż na 30 rat. Ponadto poszczególne instytucje finansowe mogą zastrzec iż miesięczna rata nie może być niższa niż 10zł.
  W przypadku innej kwoty klient powinien poinformować kierownika salonu. Weryfikacja będzie dokonywana w toku procedury przyznania kredytu. Kwestia przyznania kredytu jest niezależna od Organizatora.
 2. Towary zamówione przed okresem trwania promocji czyli 04.07.2019 do 22.07.2019 nie biorą udziału w promocji.
 3. Towary biorące udział w promocji oznaczone są informacją „40 rat 0%”.
 4. Przy składaniu wniosku o kredyt Uczestnik będzie zobowiązany w szczególności podać instytucji finansowej dane z dowodu osobistego i okazać dowód osobisty, podać wysokość uzyskiwanych dochodów i ewentualnie przedstawić dokumenty poświadczające dochody. Instytucje finansowe mogą żądać od uczestników dodatkowych informacji lub dokumentów w szczególności dotyczących zdolności spłaty przyznanego kredytu, zgodnie z wymogami danej instytucji finansowej.

 

 

 

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin Promocji jest dostępny w salonie Kieleckiej Fabryki mebli (Punkty Obsługi Klienta i Kasa).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników będących osobami fizycznymi jest Organizator Promocji. Dane osobowe Uczestników będących osobami fizycznymi są zbierane
  i przetwarzane przez administratora danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Dz.U. UE L.2016.119.1
   z dnia 4 maja 2016r., stosuje się od dnia 25 maja 2018r.
 3. Dane przetwarzane są w celu związanym z realizacją i obsługą składanych zamówień, świadczeniem usług dodatkowych związanych z umową sprzedaży oraz wystawianiem dokumentów sprzedaży i sprawozdawczością finansową związaną ze składanymi zamówieniami w ramach Promocji. Uczestnik będący osobą fizyczną ma dostęp do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczny z brakiem możliwości sporządzenia kredytu na wybrane towary.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl