Kielecka Fabryka Mebli

Regulamin „Zyskaj do 50% rabatu na meble kuchenne”

§1. Postanowienia ogólne


Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjno – reklamowej pod nazwą „Zyskaj do 50% rabatu na meble kuchenne” zwanej dalej Akcją. Celem akcji jest budowanie trwałych relacji z Klientami
oraz uatrakcyjnienie i promowanie ofert sprzedaży.


§2. Czas i miejsce trwania akcji promocyjnej


Akcja została ustanowiona na czas określony od 30.09.2023 r. do 10.10.2023 r. (Okres obowiązywania Akcji). Miejscem Akcji jest salon handlowy Kieleckiej Fabryki Mebli przy ul. Zagnańskiej 232 w Kielcach oraz serwis
www.kieleckafabrykamebli.pl odnośnie zamówień towarów objętych niniejszą Akcją dostępnych na www.kieleckafabrykamebli.pl.

§3. Organizator akcji promocyjnej


Organizatorem akcji PPHU Kielecka Fabryka mebli Paweł Wiśnicki


§4. Uczestnik Akcji

1. Uczestnikiem Akcji, zwanym dalej Uczestnikiem, może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej spełniająca warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.

2. Warunkiem udziału przez Uczestnika w Akcji jest złożenie zamówienia lub zakup określonych przez Organizatora towarów w Okresie obowiązywania Akcji.
Powyższe oznacza:
a) w przypadku zakupu w lokalu salonu – dokonanie wpłaty całości ceny towaru w kasie sprzedawcy lub uznanie rachunku sprzedawcy całością kwoty za towar w Okresie obowiązywania Akcji,
b) w przypadku zamówienia w lokalu salonu - złożenie zamówienia i wpłatę kwoty zadatku za zamówienie, w Okresie obowiązywania Akcji, bez względu na datę zapłaty reszty ceny towaru,
c) w przypadku zamówienia złożonego nawww.kieleckafabrykamebli.pl - moment złożenia zamówienia na stronie internetowej www.kieleckafabrykamebli.pl w Okresie obowiązywania Akcji, potwierdzonego informacją mailową wysłaną do klienta, bez względu na datę zapłaty całości ceny towaru.

3. Akcji nie podlegają towary zakupione lub zamówione przez klientów przed 29.09.2023 r. oraz po 10.10.2023 r
4.Oprócz spełnienia warunków powyższych, dodatkowym warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przez Uczestnika a w przypadku zamówień za pośrednictwem serwisu www.kieleckafabrykamebli.pl również zapoznanie się treścią regulaminu serwisu www.kieleckafabrykamebli.pl i regulaminu sprzedaży salonu/sprzedawcy, w którym Uczestnik skorzysta z akcji promocyjnej. Regulaminy sprzedaży salonów/sprzedawców – w przypadku zamówień za pośrednictwem serwisu www.kieleckafabrykamebli.pl dostępne są na stronie internetowej www.kieleckafabrykamebli.pl

§5. Zasady Akcji


1. Akcja została ustanowiona na Okres obowiązywania Akcji albo do wyczerpania zapasów magazynowych towarów objętych Akcją pt. „ Zyskaj do 50% rabatu na meble kuchenne”. Oznacza to, że po wyczerpaniu zapasów magazynowych określonego towaru w magazynach Organizatora nie będzie można go nabyć na warunkach Akcji w Salonach oraz na www.kieleckafabrykamebli.pl

2. Akcja „Zyskaj do 50% rabatu na meble kuchenne” nie łączy się i nie pokrywa z inną promocją lub wyprzedażą z wyjątkiem promocji ratalnej. W przypadku, gdy produkty objęte niniejszą Akcją zostały objęte inną promocją lub wyprzedażą, zaoferowane opusty nie łączą się a kupującemu, o ile nie dokona innego wyboru, przysługuje opust w wysokości najwyższego z zaoferowanych opustów. Akcja „Zyskaj do 50% rabatu na meble kuchenne” polega na przyznaniu rabatu na zakup wybranego asortymentu mebli kuchennych pod warunkiem jego zakupu za cenę wskazaną przez Organizatora. Akcją objęty jest asortyment wyszczególniony w §5 ust. 3 lit. a) i b).

Aby otrzymać rabat na asortyment objęty Akcją, Uczestnik musi dokonać w jednej transakcji (potwierdzonej jednym dowodem zakupu) zakupu produktów objętych Akcją za określoną cenę. Transakcja (potwierdzona dowodem zakupu) musi dotyczyć asortymentu szafek kuchennych. Asortyment z różnych ofert nie może być łączony w ramach transakcji (dowodu zakupu), takie połączenie asortymentu różnych ofert będzie skutkować brakiem naliczenia rabatu. W przypadku zakupu towarów objętych akcją w ramach więcej niż jednej transakcji (dowodu zakupu) kwoty poszczególnych transakcji nie ulegają sumowaniu, a ewentualny rabat jest obliczany oddzielnie do każdej z transakcji (dowodu zakupu).

Asortyment objęty niniejszą Akcją nie może być łączony w ramach transakcji (dowodu zakupu) z asortymentem objętym inną obecną akcją, takie połączenie asortymentu różnych ofert będzie skutkować brakiem naliczenia opustu.

W przypadku zamówienia złożonego na www.kieleckafabrykamebli.pl dodatkowym warunkiem uzyskania rabatu na asortyment mebli kuchennych jest użycie w koszyku sklepu kodu rabatowego właściwego dla danego progu rabatowego.

Rabat zostanie uwzględniony proporcjonalnie w cenie poszczególnych produktów uprawniających do jego uzyskania (z zastrzeżeniem §5 ust 4). Wysokość rabatu jest uzależniona od ceny zakupu właściwego asortymentu objętego Akcją.

Dla asortymentu mebli kuchennych:


Zakup w cenie:

od 500zł do 10.000 zł – rabat 15% (kod rabatowy przy zamówieniu na www.kieleckafabrykamebli.pl:

od 10.001 zł do 15.000 - rabat 20%( (kod rabatowy przy zamówieniu na www.kieleckafabrykamebli.pl:

od 15.001 do 20 000 - rabat 30% (kod rabatowy przy zamówieniu na www.kieleckafabrykamebli.pl:

powyżej 20 000 - rabat 50% ((kod rabatowy przy zamówieniu na www.kieleckafabrykamebli.pl:

Wpisując kod rabatowy:

KUCHNIEKFM


W przypadku zakupu towarów w ramach Akcji transakcją zawartą na odległość częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od umowy sprzedaży towarów objętych Akcją będzie powodować utratę rabatów przyznanych Uczestnikowi tytułem udziału w Akcji, o ile po dokonaniu odstąpienia Uczestnik przestaje spełniać warunki niezbędne do przyznania rabatu. W takiej sytuacji Uczestnik odstępując od umowy sprzedaży zobowiązany jest do zwrotu tych przyznanych rabatów, których nie otrzymałby gdyby zawarł umowę sprzedaży w innym kształcie (w szczególności bez zakupu towarów, co do których korzysta z prawa odstąpienia).

3. Akcją objęty jest wybrany przez organizatora asortyment z oferty Kielecka Fabryka Mebli wskazany w punkcie 3 lit. a) do f).

a) meble kuchenne Emperio
b) meble kuchenne Gloss
c) meble kuchenne Eco
d) meble kuchenne Eco Plus
e) meble kuchenne Caffe Plus
f) meble kuchenne Soler

4. Akcja nie obejmuje w szczególności:
a) paneli ściennych MDF,
b) blatów

Następujący asortyment nie jest objęty akcją (i rabatem), natomiast jego cena jest wliczana do sumy zakupów uprawniającej do nabycia rabatu na asortyment objęty akcją:
m) oświetlenie,
n) wyposażenie szafek i szuflad,
o) akcesoria blatowe.

5. Oferowany do sprzedaży asortyment może być różny w zależności od punktu sprzedaży.

§6. Reklamacje


1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej niniejszej Akcji.
2. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji należy składać do Organizatora w każdy dopuszczalny przez prawo sposób, w szczególności na adres email reklamacje@k-f-m.pl z dopiskiem „Zyskaj do 50% rabatu na meble kuchenne”. W celu usprawnienia przebiegu reklamacji uprzejmie prosimy, jeśli możliwe, o uzasadnienie reklamacji i ewentualnie kopie dowodów zakupu.
3. Zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące reklamacji nie wyłączają uprawnień kupujących związanych z wadami towaru, wynikających z tytułu rękojmi, gwarancji lub zgodności towaru z umową.
4. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
5. Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Organizator - PPHU Kielecka Fabryka Mebli Paweł Wiśnicki ul. Zagnańska 232, 25-563 Kielce. W sprawach związanych z danymi Uczestnika, może on kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres, e-mail: kontakt@k-f-m.pl. Dane będą przetwarzane w celu rozpoznania reklamacji (podstawa art. podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpoznania i realizacji reklamacji a następnie przez okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora (nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń). Dane mogą być przekazywane podwykonawcom administratora, czyli podmiotom, z których administrator korzysta przy przetwarzaniu danych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla potrzeb procesu reklamacyjnego. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestników poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie będzie również stosował wobec nich zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii. Może on także żądać sprostowania danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


§7. Postanowienia końcowe


1. Niniejsza akcja promocyjna stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu Cywilnego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania akcji promocyjnej, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników akcji;
b. wprowadzenie, przedłużenie lub skrócenie ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 lub stanem zagrożenia epidemicznego, dotyczących handlu detalicznego lub działalności gospodarczej Organizatora.

3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w salonie Kieleckiej Fabryki Mebli oraz na www.kieleckafabrykamebli.pl. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez uczestników akcji przed dokonaniem zmiany.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 maja 2023 r. i obowiązuje do dnia 12 czerwca 2023 r. a jego treść dostępna jest w salonie Kieleckiej Fabryki Mebli, która uczestniczy w akcji promocyjnej „Zyskaj do 50% rabatu na meble kuchenne” oraz na www.kieleckafabrykamebli.pl
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, regulaminy sprzedaży poszczególnych salonów oraz regulamin serwisu www.kieleckafabrykamebli.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl